I. Posiedzenie Rady Osiedla Siekierki 2020-2024

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Siekierki II kadencji na lata 2020 – 2024 odbyło się w poniedziałek (7 września) w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Rakowieckiej 33a. Obrady otworzył Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził kworum, po czym otworzył pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, a następnie wręczył – obecnym członkom Rady Osiedla Siekierki – zaświadczenia o wyborze w skład Rady Osiedla, życząc wielu sukcesów w pracach Rady Osiedla.

Dalej prowadzenie obrad zostało przekazane najstarszemu wiekiem członkowi Rady Osiedla – Stanisławowi Stykowskiemu. Kolejnymi punktem obrad były: powołanie komisji skrutacyjnej i dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Siekierki. Przewodniczący komisji skrutacyjnej Dariusz Rawa przedstawiła protokół komisji skrutacyjnej z głosowania tajnego informując, iż Renata Wardecka została wybrana na Przewodniczącą Rady Osiedla Siekierki. Uzupełnił, iż na kandydaturę Renaty Wardeckiej oddano 7 głosów „za”.

Przewodnicząca Rady Osiedla Siekierki Renata Wardecka podziękowała za okazane zaufanie i wybór na funkcję Przewodniczącej Rady Osiedla. Poinformowała zebranych, że kolejne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 6 października 2020 r. o godz. 19.00 w siedzibie jednostki, tj. Domu Kultury „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28